Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 84)
Gặp Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Xin bản đồ trích lục khu đất  (2)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và thông báo sử dụng mẫu con dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Lập bản đồ trích lục khu đất  (3)
Xin giới thiệu địa điểm  (2)
Nhận quyết định thu hồi đất của UBND cấp huyện  (9)
Xin giấy phép quy hoạch đối với khu đất  (4)
Thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết  (4)
Chứng thực bản sao quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (2)
Xin quyết định cho thuê đất  (3)
Thực hiện việc bàn giao đất và cắm mốc trên thực địa  (2)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (4)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
67
Lập thiết kế cơ sở
(last modified: 10/4/2015)

Kết quả dự kiến

Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế x3 Hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế
Phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình x2 Phương án kỹ thuật khảo sát địa chất công trình
Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở x4 Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở
Thuyết minh thiết kế cơ sở x2 Thuyết minh thiết kế cơ sở
Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế x3 Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân  là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế
Văn bản phê duyệt nhiệm vụ và phương án khảo sát địa chất công trình x2 Văn bản phê duyệt nhiệm vụ và  phương án khảo sát địa chất công trình
Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình x4 Dự toán tổng mức đầu tư dự án, công trình

Các yêu cầu

1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao)

Các chi phí

Phương thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản
Chi phí sẽ phát sinh nếu NĐT thuê ngoài việc lập báo cáo khảo sát địa chất & thiết kế cơ sở

Thời gian thực hiện

Thời gian cần thiết để lập các tài liệu này phụ thuộc vào việc NĐT có đủ năng lực chuyên môn để lập báo cáo khảo sát địa chất công trình hoặc bản vẽ thiết kế cơ sở hay là phải thuê ngoài cho các nhiệm vụ này.

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội Khóa 13 thông qua ngày 18/06/2014
Điều: 52.3, 55, 57.3, 57.4, 57.5, 58
2. Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 19/06/2009
Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 19/06/2009
Điều: 1.1
3. Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
Điều: 18, 20, 21.
4. Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
Điều: 6.1.b, 23

Thông tin bổ sung

Quy trình này chỉ trình bày hướng dẫn cho thiết kế hai bước theo điều 23.2.b của Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Trong trường hợp chỉ cần thực hiện thiết kế một bước, NĐT chỉ cần phải lập thiết kế bản vẽ thi công và báo cáo kinhh tế kỹ thuật để xin giấy phép xây dựng.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License