Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng bất kỳ

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Giám đốc (BIDESCO)

Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License