Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
28
Dự cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM
(last modified: 9/29/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

Tầng 2, 387 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2109

Bộ phận chịu trách nhiệm

Phòng Thẩm định

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Võ Thị Thắm

Trưởng phòng
Điện thoại: +84 56 374 9457, +84 905 967 606
Thư điện tử: vo_tham_cn@yahoo.com

Kết quả dự kiến

Kết quả thẩm định báo cáo ĐTM 01 - Kết quả thẩm định báo cáo ĐTM
Biên bản cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM Biên bản cuộc họp thẩm định báo cáo ĐTM

Các yêu cầu

1. 01 - Libre deuda de patente
Giấy mời họp thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (bản chính )

Thời gian thực hiện

Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 3h - Max. 4h

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thông qua bởi Quốc hội 13
Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thông qua bởi Quốc hội 13
Điều: 24
2. Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hạoch bảo vệ môi trường
Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hạoch bảo vệ môi trường
Điều: 14.3, 14.4, 14.5
3. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 17, 18, 19

Thông tin bổ sung

Sau cuộc họp thẩn định nhà đầu tư phải chỉnh sửa báo cáo đánh gia 1tác động môi trường theo nội dung góp ý của cuộc họp và gửi đến chi cục để phê duyệt.

Ai xác nhận thông tin này?

Huong Thanh Thi HA, Directo, 07/02/2014

Khiếu nại: Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

Cơ quan chịu trách nhiệm

Chi cục Bảo vệ Môi trường Bình Định

Tầng 2, 387 Trần Hưng Đạo , TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Điện thoại: +84 56 382 2109

Bộ phận chịu trách nhiệm

Văn phòng Trưởng Chi cục BVMT

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00

Người chịu trách nhiệm

Bà Hà Thị Thanh Hương

Chi cục trưởng
Điện thoại: +84 56 382 0919, +84 905 532 229
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License