Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 52)
Gặp làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định
Ký hợp đồng nguyên tắc giữ chỗ  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư  (3)
Chứng thực quyết định chủ trương đầu tư  (2)
Xin giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận đầu tư  (2)
Làm con dấu và đăng ký mẫu dấu  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản ngân hàng  (1)
Đăng công báo thành lập doanh nghiệp  (1)
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (5)
Ký hợp đồng thuê đất và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (6)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Thẩm định thiết kế cơ sở và lập thiết kế bản vẽ thi công  (8)
Thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy  (2)
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
(last modified: 9/29/2015)
Bước này không bắt buộc

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty dịch vụ công nghệ môi trường bất kỳ

Environment consultantl service providers in Quy Nhon Environment consultantl service providers in Quy Nhon

Kết quả dự kiến

Báo cáo ĐTM x7 Báo cáo ĐTM

Các chi phí

Thông tin chi tiết về mức phí

Giả thuyết

VND 15,000,000
EIA report making fee - for reference only
Chi phí chỉ phát sinh nếu phải thuê ngoài cho công tác lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và chi phí thuê ngoài này dao động từ 70-140 triệu đồng.

Thời gian thực hiện

Thời gian chờ đợi này chỉ áo dụng nếu nhà đầu tư ký hợp đồng dịch vụ lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
Thời gian xếp hàng: Min. 5mn - Max. 10mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: Min. 20mn - Max. 30mn

Căn cứ pháp lý

1. Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thông qua bởi Quốc hội 13
Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/06/2014 thông qua bởi Quốc hội 13
Điều: 18, 19, 22
2. Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hạoch bảo vệ môi trường
Nghị định 18/2015/NĐ-Cp ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hạoch bảo vệ môi trường
Điều: 12, 13, PhụlụcII
3. Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13
Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13
Điều: 52.4
4. Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Nghị định 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải
Điều: 4
5. Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Thông tư 26/2011/TT-BTNMT ngày 18/07/2011quy định chi tiết một số điều của Nghị định 29/201/NĐ-CP ngày 28/04/2011của chính phủ về quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
Điều: 10, 12.

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư nên tham khảo Phụ lục II của Nghị định 18/2015/NĐ-CP trên đây để biết là dự án đầu tư của mình có cần phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không. Báo cáo đánh giá tác động môi trường chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư nằm trong danh mục quy định.

Nhà đầu tư có thể tự lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) nếu có đủ nguồn nhân lực chuyên môn và thiết bị theo quy định của Điều 13, Nghị định 18/2015/NĐ-CP về đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường. Nếu không đáp ứng các quy định này, nhà đầu tư buộc phải ký hợp đồng dịch vụ với công ty dịch vụ môi trường để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Chi phí của dịch vụ này khoảng từ 70 đến 140 triệu đồng.

Ai xác nhận thông tin này?

Ngoc Anh PHAN, Deputy Director, 27/01/2014
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License