Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 50)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký biên bản ghi nhớ giữ chỗ đất  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Obtain investment registration Certificate  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (5)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (5)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở  (5)
Xin thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
44
Nhận thiết kế cơ sở hoàn chỉnh và chi trả phần tiền còn lại của hợp đồng
(last modified: 9/20/2015)

Liên hệ với

Cơ quan chịu trách nhiệm

Công ty tư vấn thiết kế xây dựng bất kỳ

Construction designing service providers Construction designing service providers

Kết quả dự kiến

Bộ bản vẽ thiết kết cơ sở đã chỉnh sửa x6 Bộ bản vẽ thiết kết cơ sở đã chỉnh sửa
Thuyết minh thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa x6 Thuyết minh thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa
Văn bản phê duyệt thiết ké cơ sở của NĐT x2 Văn bản phê duyệt thiết ké cơ sở của NĐT
Detailed plans (printed on A1 or A2 sized-paper) x2 Detailed plans (printed on A1 or A2 sized-paper)
Technical designs (printed on A1 or A2 sized paper) x2 Technical designs (printed on A1 or A2 sized paper)
Investor's approval of detailed plans or technical designs x2 Investor's approval of detailed plans or technical designs

Các yêu cầu

1. Văn bản tham gia ý kiến thiết kế cơ sở
Văn bản tham gia ý kiến thiết kế cơ sở (bản sao)
Văn bản này phải được chuyển cho công ty tư vấn thiết kế xây dựng ngay sau khi nhận được từ BQLKKT nhằm tạo điều kiện thuận lợi về thời gian cho công ty sửa đổi và hoàn chỉnh TKCS.

Các chi phí

Việc chuyển khoản có thể thực hiện sau

Căn cứ pháp lý

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003
Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003
Điều: 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44.
2. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phù về quản lý dự án, đấu tư xây dựng công trình
Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phù về quản lý dự án, đấu tư xây dựng công trình
Điều: 6, 8, 10, 11, 16, 17, 18.
3. Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2010 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2010 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng
Điều: 13, 14, 15, 16.
4. THông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đấu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế
THông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đấu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế
Điều: 1, 2, 3, 4, 8.

Thông tin bổ sung

Sau khi nhận được bọ bản vẽ thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa, NĐT phải phê duyệt thiết kế cơ sở bằng văn bản và bộ hồ sơ gồm các thành phần sau phải được gửi về BQL KKT để theo dõi và lưu trữ:
  • Bộ bản vẽ thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa,
  • Thuyết minh thiết kế cơ sở đã chỉnh sửa
  • ,
  • Văn bản phê duyệt thiết kế cơ sở của NĐT.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License