Invalid column name 'oldid'.
Danh mục các bước
(Tổng số bước: 50)
Gặp Ban Quản lý các Khu Kinh tế Bình Định
Ký biên bản ghi nhớ giữ chỗ đất  (1)
Xác nhận lãnh sự cho các giấy tờ trước khi hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Hợp pháp hóa lãnh sự cho các tài liệu có xuất xứ bên ngoài lãnh thổ Việt Nam  (3)
Chứng thực bản dịch cho các tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự  (2)
Chứng thực bản sao hộ chiếu hoặc CMND  (2)
Obtain investment registration Certificate  (2)
Chứng thực các loại giấy tờ  (2)
Thủ tục đăng ký doanh nghiệp  (2)
Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp và mẫu dấu trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia  (2)
Đăng ký thuế  (2)
Mở tài khoản công ty  (1)
Xin phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500  (5)
Lập hợp đồng thuê đất và xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (5)
Chứng thực bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (2)
Xin phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường  (6)
Thẩm định thiết kế cơ sở  (5)
Xin thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy  (2)
Xin giấy phép xây dựng  (4)

Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Kiểm tra trạng thái hồ sơ
(last modified: 9/22/2015)
Bước này không bắt buộc

Kết quả dự kiến

Thông tin bổ sung

Nhà đầu tư có thể đăng nhập vào Cổng Thông tin Đăng ký Doanh nghiệp Quốc giá bằng cách nhập mã số hồ sơ để kiển tra trạng thái hồ sơ của công ty mình.
Nếu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp không đáp ứng quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể phát hành văn bản thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong đó nêu rõ lý do và yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License