Xem trước & In ấn

Thuộc tính
 
Tóm tắt thủ tục
 

Đến đâu? (6)

Bạn sẽ phải đến các cơ quan sau. Con số này thể hiện số lần phải tiếp xúc với mỗi cơ quan.
Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT) (x 2)
1 2
Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định (KH-ĐT)
UBND xã/phường bất kỳ (x 2)
3 4
UBND xã/phường bất kỳ
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (x 3)
5 7 o
Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội
Cơ sở, công ty khắc dấu bất kỳ
6
Cơ sở, công ty khắc dấu bất kỳ
Cục Thuế Bình Định
8
Cục Thuế Bình Định
Ngân hàng thương mại bất kỳ
9
Ngân hàng thương mại bất kỳ

Kết quả (3)

Mục tiêu thủ tục là có được văn bản/giấy tờ này
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
2
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Con dấu
7
Con dấu
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
7
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Các yêu cầu về hồ sơ 

Bạn sẽ nhận được cácvăn bản/giấy tờ có lề dưới màu xanh lá trong quá trình thực hiện thủ tục
Giấy đề nghị điều chỉnh GCNĐT Mẫu I-4
1
Giấy đề nghị điều chỉnh GCNĐT Mẫu I-4
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
1
Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đầu tư (x 2)
1 2
Giấy chứng nhận đầu tư
Điều lệ công ty sửa đổi
1
Điều lệ công ty sửa đổi
Hợp đồng liên doanh
1
Hợp đồng liên doanh
Báo cáo tình hình thực hiện dự án
1
Báo cáo tình hình thực hiện dự án
Biên bản họp thông qua nội dung điều chỉnh
1
Biên bản họp thông qua nội dung điều chỉnh
Quyết định về nội dung điều chỉnh
1
Quyết định về nội dung điều chỉnh
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty (x 6)
1 5 7 o 8 9
Hộ chiếu hoặc CMND của người đại diện hợp pháp của công ty
Danh sách người đại diện
1
Danh sách người đại diện
Hộ chiếu của NĐT, đối tác, người sáng lập, cổ đông mới (x 2)
1 1
Hộ chiếu của NĐT, đối tác, người sáng lập, cổ đông mới
Hộ chiếu hoặc CMND của thành viên ban giám đốc
1
Hộ chiếu hoặc CMND của thành viên ban giám đốc
Hợp đồng chuyển nhượng vốn
1
Hợp đồng chuyển nhượng vốn
Các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
1
Các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng
Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV (mẫu II-4)
1
Thông báo về việc thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH MTV (mẫu II-4)
Hợp đồng chuyển nhượng vốn
1
Hợp đồng chuyển nhượng vốn
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân
1
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nhận chuyển nhượng
1
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức nhận chuyển nhượng
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền
1
Bản sao hợp lệ một trong những giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền
Hợp đồng thuê văn phòng
1
Hợp đồng thuê văn phòng
Danh sách cơ cấu quản lý mới
1
Danh sách cơ cấu quản lý mới
Báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư
1
Báo cáo tài chính hai năm gần nhất của nhà đầu tư
Báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật
1
Báo cáo giải trình kinh tế-kỹ thuật
Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
2
Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
3
Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Đơn đề nghị đổi con đấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
5
Đơn đề nghị đổi con đấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực (x 4)
5 o 8 9
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư được chứng thực
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
5
Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu
Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả (x 2)
6 7
Biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả
Thư thông báo thay đổi
o
Thư thông báo thay đổi
Tờ khai đăng ký thuế
8
Tờ khai đăng ký thuế
Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tổ chức
9
Giấy đề nghị thay đổi thông tin tài khoản tổ chức
Ủy quyền
Giấy ủy quyền
1
Giấy ủy quyền
Hộ chiếu hoặc CMND của người được ủy quyền (x 2)
1 5
Hộ chiếu hoặc CMND của người được ủy quyền
Giấy giới thiệu
5
Giấy giới thiệu

Chi phí

Chi phí thủ tục dự tính  VND  308,000

thay đổi mức phí với

Thông tin chi tiết về mức phí

Ước tính chi phí

VND  6,000 / copy
- VND 18,000
Lệ phí chứng thực bản sao GCNĐT: 1 GCNĐT x 4 trang x 3 bản sao
copies: 3
VND 50,000
Lệ phí đăng ký mẫu dấu
VND 240,000
Lệ phí khắc con d6áu - 1 con dấu cao su, 42 mm x 42 mm

Bao lâu ?

Tổng thời gian dự kiến bao gồm thời gian: 1) xếp hàng, 2) tại bàn tiếp nhận, 3) đến bước tiếp theo
  Min. Max.
Tổng số thời gian: 11 ngày 28 ngày
trong đó:
Thời gian xếp hàng (tổng cộng): 1h. 3h. 40mn
Thời gian tại bàn tiếp nhận: 1h. 10mn 2h. 5mn
Thời gian tới bước tiếp theo: 11 ngày 28 ngày

Căn cứ pháp lý

Văn bản pháp luật điều chỉnh thủ tục này và nội dung của nó
Investment Law No. 59/2005/QH11 dated 29/11/2005 by National Assembly No. 11 at session 8 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN VIệt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
  Điều: 51
Law on enterprise Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 25/12/2005
  Điều: 26
Law on Tax Management No.78/2006/QH11 dated 29/11/2006 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2006
  Điều: 27
Decree 04/2012/ND-CP dated 20/01/2012 by the Government amending and supplementing Article 5 of Decree 79/2007/ND-CP dated 18/05/2007 regarding issuance of copies from master registers, authentication of copies from original documents, and certification of signatures Nghị định 04/0212/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, và chứng thực chữ ký
  Điều: 1
Decree 05/2013/ND-CP amending and supplementing some articles in the regulations of administrative procedures of Decree 43/2010/ND-CP Nghị định 05/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ cửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-Cp ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Điều: 1.1, 1.2
Decree 108/2006/ND-CP guiding investment procedures (EN) Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
  Điều: 41, 51, 52
Decree 31/2009/ND-CP dated 01/04/2009 by the Government amending, supplementing a number of provisions of Decree 58/2001/ND-CP dated 24/08/2001 regarding seal use & management Nghị định 31/2009/NĐ-CP ngày 01/04/2009 của Chính phủ sửa sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/02/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
  Điều: 1.5.4, 1.5.6
Decree 43/2010/ND-CP dated 15/0402010 regarding corporation registration. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  Điều: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Decree 58/2001/ND-CP dated 24/08/2001 by the Government regarding seal use and management Nghị định 58/2001/NĐ-CP ngày 24/08/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
  Điều: 6.4, 10.2, 10.4
Decree 79/2007/ND-CP dated 18/05/2007 by the Government regarding issuance of  certified copies from master registers, authenticated copies of original documents and certification of signatures Nghị định 79/2007/ND-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính và chứng thực chữ ký
  Điều: 5.2, 7, 13, 14, 15
Decree 83/2013/ND-CP dated 22/07/2013 by the Government specifying the implementation of some provisions of the Law on Tax Management and Amended Law on Tax Management Nghị định 83/2013/NĐ-Cp ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế
  Điều: 8
Decision 1088/2006/QD-BKHDT dated 19/10/2006 by the Ministry of Planning and Investment issuing standard forms for conducting investment procedures in Viet Nam Quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu chuẩn cho các thủ tục đầu tư tại Việt Nam
  Điều: I-6, I-7, II-3
Decision 29/2008/QD-UBND dated 10/09/2008 by Binh Dinh Province People's Committee, stipulating the amendments, supplement and cancellation of a number of fees in Binh Dinh Province (VN) Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
  Điều: I.3
Circular 01/2013/TT-BKH dated 21/01/2013 by the Ministry of Planning and Investment providing guidelines for corporation registration Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp
  Điều: 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Circular 03/2008/TT-BTP dated 25/08/2008 by the Ministry of Justice providing guidelines for the implementation of Decree 79/2007/ND-CP dated 19/05/2007 regarding the issuance of certified copies from master registers, authenticated copies from original documents and certification of signatures Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ bản chính và chứng thực chữ ký
  Điều: 1
Circular 07/2010/TT-BCA dated 05/02/2010 by the Ministry of Police providing regulations for the enforcement of some provisions of Decree 58/2001/ND-CP dated 24/08/2001 re seal use and management amended by Decree 31/2009/ND-CP dated 01/04/2009 (VN) Thông tư 07/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐCP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đồi, bổ sung một số điều theo nghị định 31/2009/NĐ-CP
  Điều: 4.2.h, 12.2.b
Circular 156/TT-BTC dated 06/11/2013 by the Ministry of Finance, providing guidance on some provisions of the Law on Tax Management, the Amended Tax Management Law and Decree 83/2013/ND-CP dated 22/07/2013  by the Government Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ
  Điều: 9
Circular 193/2010/TT-BTC dated 02/12/2010, providing guidance for collection, remittance, management and use of fees for evaluation of social security conditions; examination and issuance of permits for security guard services; certificates of seal registration; permits for fireworks import Thông tư 193/2010/TT-BTC ngày 02/12/2010 quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự; phí sát hạch cấp chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ; lệ phí cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu; lệ phí cấp giấy phép mang pháo hoa vào, ra Việt Nam;
  Điều: 3
Circular 21/2012/TT-BCA re seal samples for various organisations Thông tư 21/2012/TT-BCA ngày 13/04/2012 quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
  Điều: 10
Circular 23/2014/TT-BTNMT dated 19/05/2014 by the Ministry of Natural Resources and Environment providing regulations on land use right certificates, ownership of houses and other inventories on land (VN) Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyện và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
  Điều: 5.2.đ
Circular 80/2012/TT-BTC dated 22/05/2012 by the Ministry of Finance providing guidelines for tax management and registration Thông tư 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế
  Điều: 10, 11, 12, 13
Joint circular 92/2008/TTLT-BTC-BTP dated 17/10/2008 providing guidelines on collection, remmittance, management and use of fees for issuance of certified copies and authentication Thông tư liên tịch 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực.
  Điều: I.1, II.2
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License