Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định

address Địa chỉ:
65 Tây Sơn
telephone Điện thoại:
+84 56 364 6257 / +84 56 384 6519
mail Thư điện tử:

Bộ phận và cán bộ giải quyết

Phòng Quản lý đầu tư

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Dương Ngọc Oanh
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 56 374 7721 / + 84 983 590 356

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Vũ Hoài Bắc
chuyên viên
Điện thoại  +84 56 364 6257
Thư điện tử  bacvh@kkt.binhdinh.gov.vn

Phòng Trưởng ban (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Man Ngọc Lý
Trưởng ban
Điện thoại  +84 56 394 6821 / +84 914 440 360

Văn phòng (BQLKKT)

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Huỳnh Thị Bích Phượng
Kế toán
Điện thoại  +84 56 384 6519 / +84 976 670 759

Văn phòng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Lê Thị Thanh Hương
Trưởng phòng
Điện thoại  +84 977 813 066

Phòng Tài nguyên - Môi trường

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Lê Minh Thông
Phó trưởng phòng phụ trách
Điện thoại  +84 914 188 915

Phòng Quy Hoach - Xây dựng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Ông Trần Đức Lưu
Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng
Điện thoại  +84 56 384 6651 / +84 905 359 383

Văn phòng

T2: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T3: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T4: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T5: 07:00-11:30, 13:30-17:00
T6: 07:00-11:30, 13:30-17:00
Bà Phạm Thị Mỹ Dung
Chuyên viên
Điện thoại  +84 56 364 6257 / +84 982 033 368
Thư điện tử  dungptm@kkt.binhdinh.gov.vn
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License