Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Công văn số 5122/BKHĐT-PC ngày 24/07/2015 của Bộ Kế hoạch-Đầu tư về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
document type goToLink Công văn số 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 của Bộ Kế Hoạch-Đầu tư về việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư
document type goToLink Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 của UBTV Quốc hội Khóa XI ngày 13/12/2005
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License