Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Luật Đất đai số 13/2003/QH 11
document type goToLink Luật Đất đai số 45/2013/QH11 ngày 29/11/2013 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua
document type goToLink Luật số 37/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XIII thông qua ngày 20/06/2013
document type goToLink Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 19/06/2009
Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
document type goToLink Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN VIệt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
document type goToLink Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 25/12/2005
document type goToLink Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 13
document type goToLink Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy được Quốc hội nước CHXNCH Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013
document type goToLink Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội 13
document type goToLink Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2003
document type goToLink Luật Doanh nghiệp 60/2005 (tiếng Anh)
document type goToLink Luật Bảo vệ Môi trường số 52/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005
document type goToLink Luật Phòng cháy và Chữa cháy số 27/2001/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa X thông qua ngày 29/06/2001
document type goToLink Luật Đầu tư số 59/2005/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa X thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2005
document type goToLink Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/11/2010
document type goToLink Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2006
document type goToLink Luật Quy hoạch Đô thị số 30/2009/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Khóa XII thông qua ngày 17/06/2009
1
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License