Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Quyết định 02/2012/QĐ-UBND ngày 03/02/2012 của UBND ti3nhBi2nh Định ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/03/2008 của Bộ trường Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng
document type goToLink Quyết định 07/2012/QĐ-UBND ngày 12/03/2012 của UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và cấp giấy phép quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định
document type goToLink Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 22/04/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân cấp, ủy quyền cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 1088/2006/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành biểu mẫu chuẩn cho các thủ tục đầu tư tại Việt Nam
document type goToLink Quyết định 12/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng bên ngoài khu công nghiệp và khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNH ngày 21/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước ban hành quy chế mở và sử dụng tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước và tổ chức tín dụng
document type goToLink Quyết định 144/2010/QĐ-UBND ngày 30/03/2010 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong Khu kinh tế Nhơn Hội, các Khu công nghiệp và Cụm công nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế trực tiếp quản lý (VN)
document type goToLink Quyết định 17/2010/QĐ-TTg ngày 03/03/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định
document type goToLink Quyết định 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản
document type goToLink Decision 1839/QD-BTNMT dated 27/08/2014 by the Ministry of Natural Resources and Environment announcing land-related administrative procedures under the management and authority of the Ministry of Natural Resources and Environment (VN)
document type goToLink Quyết định 1989/QĐ-BTC ngày 14/08/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đính chính Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (VN)
document type goToLink Quyết định 25/2012/QĐ-UBND ngày 25/07/2012 của UBND tỉnh Bình Định về sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 2565/CTUBND ngày 06/10/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc ủy quyền và phân công nhiệm vụ cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 29/2008/QĐ-UBND ngày 10/09/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 2979/QĐ-CTUBND ngày 25/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TNMT Bình Định. (VN)
document type goToLink Quyết định 39/2010/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND tỉnh Bình Định ban hành Quy chế hoạt động khai thác sa khoáng titan trên địa bàn tỉnh Bình Định (VN)
document type goToLink Quyết định 875/2009/QĐ-UBND về việc ủy quyền việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
document type goToLink Quyết định 957/2009/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình
document type goToLink Nghị định 04/0212/NĐ-CP ngày 20/01/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Điều 5 của Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 18/05/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, và chứng thực chữ ký
document type goToLink Nghị định 05/2013/NĐ-Cp ngày 09/01/2013 của Chính phủ cửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Nghị định số 43/2010/NĐ-Cp ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
document type goToLink Nghị định 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng
document type goToLink Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
document type goToLink Nghị định 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 của Chính phủ
document type goToLink Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
document type goToLink Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư
document type goToLink Nghị định 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự
document type goToLink Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
document type goToLink Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phù về quản lý dự án, đấu tư xây dựng công trình
document type goToLink Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 11/11/2005 của Chính phủ về tiền thuê đất, thuê mặt nước
1 2 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License