Cơ quan

Luật và các quy định

Biểu mẫu và tài liệu

document type goToLink Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/04/2005 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thực hiện Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ hướng dẫn thi hành luật đất đai
document type goToLink Thông tư 01/2012/TT-BNG ngày 20/03/2012 của Bộ Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 111/2011/NĐ-Cp ngày 05/12/2011 của Chính phủ về hợp pháp hóa lãnh sự và xác nhận lãnh sự
document type goToLink Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/03/2012 của Bộ Tài nguyên - Môi trường hướng dẫn việc lập, thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường và việc lập, đăng ký và xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
document type goToLink Thông tư 01/2013/TT-BKH ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc đăng ký doanh nghiệp
document type goToLink Thông tư 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
document type goToLink Thông tư 03/2008/TT-BTP ngày 25/08/2008 của Bộ Tư Pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 79/2007/NĐ-CP ngày 19/05/2007 của Chính phủ về việc cấp bản sao từ sổ gốc, bản sao chứng thực từ bản chính và chứng thực chữ ký
document type goToLink Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/03/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quảnlý các công trình, dự án xây dựng
document type goToLink Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/04/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 24/04/2003 của Chính phủ quy định cụ thể về việc thực hiện một số điều của Luật Phòng cháy, Chữa cháy
document type goToLink Thông tư 05/2011/TT-BXD ngày 09/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về kiểm tra, thẩm định và chấp nhận bản đồ địa hình trong quy hoạch và thiết kế xây dựng
document type goToLink Thông tư 06/2006/TT-BXD hướnh dẫn quy trình khảo sát địa chất và chọn địa điểm cho các dự án đầu tư xây dựng
document type goToLink Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07/04/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng
document type goToLink Thông tư 07/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 58/2001/NĐCP về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đồi, bổ sung một số điều theo nghị định 31/2009/NĐ-CP
document type goToLink Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về hồ sơ quy hoạch đô thị
document type goToLink Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/09/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng
document type goToLink Thông tư 10/2013/TT-BXD ngày 15/07/2013 của Bộ Xây dựng về quản lý chất lượng xây dựng
document type goToLink Thông tư 11/2014/TT-BCA ngày 12/03/2014 của Bộ Công an hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cah1y và Chữa cháy
document type goToLink Thông tư 11/2014/TT-BCA ngày 12/03/2014 của Bộ Công an hướng dẫn một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ và Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/05/2012 của Chính phủ hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy (VN)
document type goToLink Thông tư 12/2012/TT-BXD ngày 28/12/2012 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị
document type goToLink Thông tư 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng lệ phí trước bạ nhà đất và các loại tài sản khác
document type goToLink Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về kiểm tra, thẩm tra và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình
document type goToLink Thông tư 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất
document type goToLink Thông tư 15/2010/TT-BXD ngày 27/08/2010 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị
document type goToLink Thông tư 150/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy
document type goToLink Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/05/2011 của Bộ Tài nguyện và Môi trường về quy định sửa đổi nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai
document type goToLink Thông tư 17/2009/TT-BTNMT về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất
document type goToLink Thông tư 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của BỘ Tài chính hướng dẫn về thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí thẩm định dự án đầu tư
document type goToLink THông tư 19/2009/TT-BXD ngày 30/06/2009 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý đấu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế
document type goToLink Thông tư 21/2012/TT-BCA ngày 13/04/2012 quy định về con dấu của các cơ quan tổ chức, chức danh nhà nước
document type goToLink Thông tư 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyện và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
document type goToLink Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính (VN)
1 2 next
Powered by eRegulations (c), a content management system developed by UNCTAD's Investment and Enterprise Division, Business Facilitation Program and licensed under Creative Commons License